Sytuacja na światowym rynku węgla

By Ondrej ZichaEnglish version

W 2016 nastąpiła znacząca zmiana trendu w poziomie cen węgla. Po latach systematycznych spadków ceny węgla odbiły się w marcu tego roku, aby ustabilizować się na poziomie 60 dolarów za tonę (indeks API2, lipiec 2016). Ceny na takim poziomie widzieliśmy ostatnio ponad rok temu.

afb1

Źródło: opracowanie własne

Ceny węgla spadły o 70% od 2011 roku. Węgiel dostał łatkę ‘brudnego’ paliwa i zgodnie z popularną polityką dekarbonizacji został wyparty przez inne źródła energii. W sytuacji, gdy popyt spadał szybciej niż podaż, ceny systematycznie szybowały w dół do poziomu poniżej 40 dolarów za tonę w lutym i marcu br., dochodząc do progu rentowności wydobycia. Cały sektor dopadł poważny kryzys, gorącego okresu nie przetrwało kilka dużych firm m.in. amerykański Peabody Energy.

Co jednak przyczyniło się do odwrócenia trendu i wzrostu cen od marca tego Roku?

Chiny siłą napędową światowych cen węgla

Główną przyczyną odwrócenia trendu są zmiany w polityce gospodarczej Chin, które odpowiadają za ok. 50% światowej produkcji i zużycia węgla. W lutym br Chińczycy zapowiedzieli zamknięcie ponad 1000 kopalni do końca roku. Do likwidacji wyznaczono głównie małe kopalnie, które nie zapewniały odpowiednich warunków pracy. Dodatkowo w kwietniu ograniczono czas pracy w lokalnych zakładach o 16%.

Ograniczenie produkcji węgla powinno iść w parze ze zmniejszeniem zużycia surowca, ze względu na ekstremalnie wysokie zanieczyszczenie powietrza. Jednakże przestawienie się na inne bardziej ekologiczne paliwa to powolny i żmudny proces. Chiny mocno angażują się w rozwój odnawialnych źródeł energii, jednak chińska sieć przesyłowa wymaga dalszych inwestycji, żeby poradzić sobie z transportem niestabilnej energii odnawialnej.

Należy również ostrożnie podchodzić do tego co Chiny mówią i obiecują. Z jednej strony rząd zapowiada ograniczenie wydobycia paliw kopalnianych, z drugiej Greenpeace informuje o budowie kolejnej kopalni o mocy 400 GW, podczas gdy plan redukcji zakłada tylko 70 GW.

W krótkim okresie Chiny będą musiały importować więcej węgla (rokroczny wzrost w sierpniu wyniósł 52%), co z pewnością ucieszy wydobywców na całym świecie i ustabilizuje ceny węgla z powrotem na poziomie opłacalności.

Węgiel a sprawa polska

Rosnące ceny węgla to dobra informacja dla Polski, gdzie rodzimi producenci walczą o przetrwanie. W ramach ratowania sektora górniczego Kompania Węglowa, największy producent w UE, została przekształcona w Polską Grupę Górniczą. Wyższe ceny pomogą PGG w podtrzymaniu rentowności.

Z drugiej strony, nową spółkę dalej czekają problemy które obniżają jej konkurencyjność. Przede wszystkim, benchmarkem dla węgla wytwarzanego przez PGG jest polski indeks PSCMI1 (a nie API2 jak w przypadku rynków światowych). I jak możemy zobaczyć na poniższym wykresie, ceny węgla w Polsce jeszcze się nie odbiły, i od czerwca są one poniżej indeksu API2.

afb2Źródło: opracowanie własne

Kolejnym problemem są zbyt wysokie koszty wydobycia. Silna pozycja związków zawodowych nie pozwala kopalniom na redukcję szerokiego pakietu benefitów pracowniczych. Do uzyskania długoterminowej rentowności potrzebne będą bardziej radykalne zmiany niż czasowa likwidacja tzw. czternastek.

Perspektywy na przyszłość

Ograniczenia wydobycia węgla w Chinach doprowadziły do usztywnienia podaży w niektórych regionach co skłoniło rząd w Pekinie do rozluźnienia regulacji. W przypadku niewystarczającej podaży węgla lokalne kopalnie mają pozwolenie na zwiększenie produkcji. Jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić czy ogólny trend cenowy znów odbije w dół po tej decyzji, jednocześnie mała korekta była widoczna w ostatnich dniach.

Nie ulega wątpliwości, że Chiny są główną siłą napędowa światowych cen węgla i jedną decyzją polityczna potrafią zmienić sytuację na rynku globalnym.

What is moving the coal market?

By Ondrej Zicha – Polish version

2016 could be a year marked by the trend reversal of world coal prices. After years of steady decline, coal prices rebounded in March. In October, API2-prices event hit the level of 65 dollar per tonne, a level last seen one and a half years ago.

afb1

Source: Own study

Since 2011, coal prices lost more than 70%. Coal was marked as a “dirty” fuel and in line with the wide spread policy of decarbonisation, other energy sources were preferred. This made demand decrease faster than supply, so prices continuously went down to reach levels below 40 dollars per tonne in February and March this year. These prices made it difficult for miners to be profitable, endangered the entire sector and even caused bankruptcy of some big players like Peabody.

China drives world coal prices

Changes of the Chinese policy are the main reason for the price rebound. China takes about 50% of both worldwide production and consumption. In February, Chinese officials announced the country will close more than 1000 coal mines before the end of year. The mines on the list were mostly rather small ones and had to be closed because of inadequate working conditions. In April, this decision was followed by another one limiting the number of working days in local mines by 16%.

Limiting the coal production should go hand in hand with decreasing coal consumption, as China is pushed to do so because of extremely high air pollution. However, changing to other more ecologically friendly fuels will take some time while mines will already be closed at the end of this year. China is now investing a lot in renewable sources but these investments need some time to be realised. Additionally, some analysts remark that the current grid system is not prepared for more and potentially unstable renewable sources and therefore requires further investments.

On top, we should take into account that China has proven its statements to not always be 100% correct. China claims it’s abandoning fossil fuels, but according to Greenpeace’s report published in July, the country is currently building another 400 GW of installed coal capacity while the shutdown is only 70 GW.

This means China mainly needs to import more coal in the short term (year-on-year increase in August was 52%), which brought coal prices back at profitable levels and is good news for coal miners all around the world.

Situation in Poland

The rising coal prices are great news for Polish miners as they are struggling with serious problems. Kompania Węglowa, the biggest coal producer in the EU was restructured to Polska Grupa Górnicza (PGG) in order to save the Polish coal sector from bankruptcy. The higher coal prices could help the company to stay alive in a tough market.

On the other hand, the new company is still facing many difficulties which decreases its competitiveness. First of all, the benchmark price index for coal mined by PGG unfortunately is the Polish Coal Index PSCMI1 (not the API2 like on other European markets). However, the Polish index usually follows the European benchmark but this hasn’t happened (yet). As we can see on the graph below, the polish coal prices are even below the API2 index since June.

afb2.png

Additionally, PGG is still struggling with too high mining costs. The unions have a very strong position in the Polish coal sector and generally are not willing to reduce the non-standard benefits of workers in the mining sector. Despite some positive changes in the last months like a temporary suspension of 14th month salaries, further and more radical changes are necessary to make PGG fully competitive.

Outlook for the future

Mining restrictions in China led to tight supply in certain regions. As a consequence, the Chinese government last month decided to ease the mining restrictions. In case of problems with supply, local mines would be allowed to increase production to meet demand. On top, the limited working days in the most efficient Chinese mines could be eased as well. However, this was not confirmed by the Chinese officials and for the time being, the market isn’t taking this into consideration.

Seeing the above, we can only be sure about one thing – China is the main driver of coal prices at this moment and any political decision there can impact the market situation.